Súvisiace linky

Odkazy na iné webové lokality na internete súvisiace s našou činnosťou:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia podľa zákona č.355/2007 Z.z. V registri odborne spôsobilých osôb je Ing. František Krasňan, PhD. zapísaný ako odborne spôsobilý pre meranie umelého a denného osvetlenia.

 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Je organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona 438/2002 Z. z. a č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Slovenská národná akreditačná služba

SNAS je organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Plní úlohu národného akreditačného orgánu na Slovensku. Udeľuje osvedčenia o akreditácii, čím potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni.

 

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorá vykonáva pre diaľnice, cesty pre motorové vozidlá, cesty I., II. a III. triedy dopravné plánovanie, evidenciu, technický rozvoj, správu ciest vrátane investorskej činnosti pre cesty I. triedy.

Slovenská technická univerzita

STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 112.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.

 

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách nezávislým združením miest a obcí Slovenskej republiky. Cieľom združenia je najmä obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia.