Ochrana súkromia (GDPR)

Podmienky ochrany súkromia

V týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a kde sa na nás môžete obrátiť?

 1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje, je Marialux s.r.o., so sídlom: 941 42, Veľké Lovce 22, IČO: 46 003 002 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).
 2. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, použite našu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu.
 3. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, sú: Ing. František Krasňan, PhD., feantisek.krasnan@marialux.sk

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

Vaše osobné údaje vo väčšine prípadov spracúvame priamo na plnenie našich zákonných povinností a plnenie úloh spojených s výkonom našej činnosti.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje pre nasledovné skupiny účelov:

         Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

1

Personálne a mzdové účely

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

2

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

3

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

4

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

5

Ochrana práv a právom chránených záujmov

Ochrana právom chránených záujmov (Článok 6 ods. 1 písm. b) f) GDPR)

6

Študijné účely

Ide o spracúvanie osobných údajov účastníka školenia na študijné účely spojené s administráciou jeho vzdelávania (Článok 6 ods. 1 písm. b) c) f)  a článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR)

7

Účely spojené so zabezpečovaním ubytovania a stravovania

Ide o spracúvanie osobných údajov účastníka školenia  za účelom zabezpečenia stravovania a ubytovania (Článok 6 ods. 1 písm. b) f)  GDPR)

8

Knižnično-informačné účely

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov a iných registrovaných používateľov knižnice (Článok 6 ods. 1 písm. e)  GDPR)

9

Výskumno-vedecké účely a riadenie projektov

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely realizácie vedecko-výskumnej činnosti (Článok 9 ods. 2 písm. j) , článok  6 ods. 1 písm. c) , článok 89 GDPR )

10

Archívne účely a správa registratúry

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely archívnej starostlivosti a správy registratúrnych záznamov,  archiváciu vydaných certifikátov, osvedčení a iných dokladov  (Článok 89 GDPR, článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach )

11

Štatistické účely

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb najmä uchádzačov o školenia, zamestnancov a bývalých účastníkov školení a kurzov pri zostavovaní štatistických výstupov a pracovných podkladov potrebných pre interné štatistické účely ako aj štatistické účely iných štátnych orgánov a právnických osôb (Článok 89 GDPR)

12

Marketing a PR účely

Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

13

Organizovanie podujatí a mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Ochrana oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

14

Plnenie zmlúv s fyzickými a právnickými osobami

Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 1. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú subjekty, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.

Do akých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

 1. Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

Dochádza k automatizovanému individuálne rozhodovaniu s právnym účinkom na Vás?

 1. Nie, podľa našich najlepších vedomostí nedochádza v našich podmienkach k rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) a ktoré by malo právne účinky ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 1. Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:

 • uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
 • uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel;
 • úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
 • odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 
 1. Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov.
 2. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Ste povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

 1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste nikdy povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej úvahe a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách.
 2. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia. V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov upravené zmluvou.
 3. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom.
 4. V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia.
 5. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy. V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom.
 6. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

 1. Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate.
 2. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby môžete posielať na kontaktné údaje uvedené v bodoch 1 až 3 vyššie. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.
 3. V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe ktorých prevažujú naše oprávnené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
 4. V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov, ak sú dostupné.
 5. S účinnosťou od 25. mája 2018 máte k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o spracúvaných osobných údajoch. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).
 6. GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke dataprotection.gov.sk.
 7. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne.
 8. Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.
 9. Ak o Vás spracúvame veľké množstvo informácií, máme právo požadovať, aby ste spresnili, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka. Žiadame Vás preto – ak je to možné, aby Vaše žiadosti boli čo najviac podrobné, odkazovali na konkrétne účely a konkrétne práva, ktorých sa domáhate podľa GDPR resp. Zákona. Značne to urýchli vybavenie Vašej žiadosti.
 10. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo odmietnuť konať. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
 11. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo namietať aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov alebo na základe verejného záujmu. V prípade uplatnenia námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely zabezpečíme obmedzenie tohto spracúvania na tieto účely. V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené alebo verejné záujmy ako legitímne a prevažujúce.

Zmena podmienok ochrany súkromia

 1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
 2. Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25. mája 2018.

 

Alternatívne riešenie sporov:

   Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.